Hľadáme ďalší mozog do tímu, ktorý bude stáť za marketingom Nicereply — aplikácie, ktorá pomáha firmám po celom svete zlepšovať kvalitu ich zákazníckeho servisu.

Snažíme sa fungovať agilne a produkovať nové veci v krátkych cykloch, takže výsledky svojej práce uvidíš veľmi rýchlo. Nájdeš tu priateľskú atmosféru v tíme šikovných ľudí…

Minimize survey bias from affecting your results by knowing how to create a customer survey and implementing the simple suggestions listed above.

Customer satisfaction surveys are a valuable feedback tool as they provide information on how your customer feels, help make changes in your business and reinforce strong customer relationships…

Nicereply

Improve your #custserv & #custexp with Nicereply - a customer satisfaction survey software, including CSAT, NPS & CES 2.0

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store